fredag 24. februar 2012

Ordførarliv - testprosjekt 2012

Som nybakt ordførar i Eid er eg enno i ei prøve- og feilefase. Korleis fyller ein vervet som ordførar best mulig? Korleis kan ein skape "luft under vengene" for dei draumane og måla ein sette seg då ein stilte til val?

Eit av mine nyttårsforsett for 2012 er å "opne opp" kommunen og ordførarrolla mest mogleg. Ikkje minst meiner eg det er viktig i ei tid kor stadig meir makt blir flytta over frå folkevalde kommunestyre til såkalla "interkommunale organ" der få kan følgje med på kva som skjer. Det er på mange måtar heilt nødvendig på grunn av av ein forelda og størkna kommunestruktur tilpassa Noreg på 1960-talet, men svært problematisk i eit folkestyreperspektiv fordi det skaper eit uønskt "filter" mellom veljarane og dei som fattar dei reelle avgjerdene.

Som del av dette prosjektet, vil eg i tida framover bruke denne bloggen til å fortelje om kva eg driv med, dele tankar om saker og tema som engasjerer meg og invitere til spørsmål, diskusjon og tilbakemeldingar. Noko av det vil vere mest interessant for folk på Eid (som det er 5.950 av i talet - nyhenda om ein gledeleg folketalsvekst i 2011 vart offentleggjort i dag!). Andre ting vil ha meir almenn interesse.

Kort sagt: I løpet av 2012 håpar eg å finne rolla mi som ordførar på Eid så godt som mulig. Du kan gjennom denne bloggen få vere med på vegen fram mot det.

Kva gjer ein ordførar?

Det finst ingen jobbinstruks for ein ordførar (sjølv om KS har laga ei "Håndbok for ordførere" som er verdt å lese viss du er eller har planar om å kome i målgruppa). Reint formelt er ordførarrolla svært avgrensa. Du skal leie møta i formannskapet og kommunestyret ca ein gong i månaden og er rettsleg/juridisk representant for kommunen i ein del samanhengar. Ferdig med det.

I praksis er det berre ein liten del av det du driv med. Det kanskje viktigaste med ordførarrolla er at du i mange samanhengar er du kommunens "ansikt utad", både på eigen heimstad og i eit utal av samanhenger utanfor kommunegrensa. Du må vere budd på å handtere vanskelege og lite hyggelege saker som heilt sikkert vil dukke opp.

Samtidig kan du ta initiativ i saker du meiner krev det, og velje å bruke tid på å få til det du verkeleg brenn for. Og ikkje minst: Du kjem i kontakt med utruleg mange folk, folk som du får energi av og som du kanskje kan hjelpe på vegen fram til å realisere sine små og store draumar for sine liv. Rett og slett lokaldemokrati og folkestyre i levande live.

Vil du gi tilbakemeldingar, er du velkomen til å bruke kommentarfeltet her på bloggen. Vil du gi tilbakemelding på andre måtar, når du meg på mi opne politikarside på Facebook, på twitter eller privat mail (alfred.bjorlo /alfakrøll/ gmail.com.

Vil du ta opp saker som har direkte med Eid kommune å gjere, ber eg likevel om at du brukar jobbmailen min. Slike henvendelsar vil bli journalført på linje med eit vanleg brev til Eid kommune. Du er sjølvsagt også hjarteleg velkomen til å stikke innom rådhuset!

Døme på ei arbeidsveke

Frå og med komande veke (veke 9/2012) vil eg legge ut info her på bloggen ved vekestart om planane mine for veka som kjem (utdrag). Som ei lita oppvarming legg eg her ut ei oversikt over noko av det eg har drive med dei to siste vekene før vinterferien. Sjølv om lista på langt nær er altomfattande, gir ho ei brukbar innføring i kor mangfoldig ordførartilveret er - og kor nødvendig det vil vere å lære seg å prioritere tidsbruken..

Måndag 6. februar

Nordfjordkonferansen på Sandane med tema utdanning og kompetanse i Nordfjord i framtida. Arrangert av alle kommunane i Nordfjord i fellesskap gjennom Nordfjordrådet.

Kveld: Informasjonsmøte om Harpefossen skisenter - status, planar for framtida og ønske/behov for drahjelp frå Eid kommune

Tysdag 7. februar

KS sin Strategikonferanse for kommunane i Sogn og Fjordane, i Førde. Viktig møteplass for ordførarar og rådmenn i heile fylket, og påfyll av kunnskap om tema som berører alle kommuner i tida som kjem (lønsoppgjer, barnevern, IKT, helse og samhandlingsreformen med meir).

Var også innom NRK Sogn og Fjordane for å bli intervjua i ettermiddagssendinga om rekruttering av ungdom via Framtidsfylket. Ein følgjeeffekt av dette var at eg dermed også kom i prat med andre NRK-journalistar, slik at det i same slengen vart spelt inn intervju om tre heilt andre saker. Desse vart porsjonert utover av NRK SFj dei neste to vekene, mellom anna i saker om kommunesamanslåing og nominasjon til Stortinget. Så nei: Eg heng ikkje over telefonen til NRK Sogn og Fjordane dagleg...

Onsdag 8. februar

Dag 2 av KS sin Strategikonferanse i Førde.

Kveld: Kaffiprat med ein del andre politikarar i Eid om stamvegar og anna. Opning av aftenkonsertarrangement i Eid kyrkje med besøkande domkor frå England. Avslutta ein lang dag med å delta på siste halvdel av kveldsmøte om "Framtidsbonden" i regi av Sparebanken Sogn og Fjordane og Eid bondelag. Eg delte der ut ei symbolsk gåve til mjølkebøndene i Eid, som leverte den kvalitetsmessig beste mjølka i landet i 2011.

Torsdag 9. februar

Møte med kyrkjeverjen/Eid kyrkjelege fellesråd for å gå gjennom viktige saker knytt til kyrkja i Eid i tida som kjem, og korleis få til eit best mulig samarbeid med kommunen.

Arbeids-/idemyldringsmøte med dei som styrer med landbrukssaker i Eid kommune, om korleis vi kan bidra best mogleg til verdiskaping og vekst i landbruksnæringa.

Interne møte på Rådhuset om reguleringsplansaker i Eid sentrum, og for å førebu saker som skal opp i neste møte i formannskap og kommunestyre.

Kveldstid: Førebuing av politiske fråsegner til fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane Venstre. Eid Venstre leverte inn fem framlegg til fråsegner korav tre vart vedtatt av fylkesårsmøtet, mellom anna denne om grøn datalagring.

Fredag 10. februar

Frukostmøte med næringslivet på Eid, og påfølgande interne møte på rådhuset om korleis vi skal arbeide med næringssaker i tida framover. Besøk på kontoret av to kulturgrunderar med nye idear dei vil drøfte med kommunen.

Arbeidsveka vart avslutta med offisielt besøk på vegne av Eid kommune til ein 100-årsjubilant på Eid eldretun, med overrekking av blomar og eit hyggeleg kaffibesøk hos jubilanten med familie (jubilanten har ein sprek mann på skarve 92 med sterkt engasjement for samferdslepolitikk!).

Laurdag/søndag 11-12. februar

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane Venstre, Sogndal.

Måndag 13. februar

Strategisamling for det nye styret i Nordfjord Vekst, felles næringsselskap for Eid, Selje og Vågsøy. Ordførarane representerer dei tre kommunene i styret, som elles er samansett av næringslivsrepresentantar.

Tysdag 14. februar

Andre dag strategisamling Nordfjord Vekst. Deretter direkte vidare til Ålesund, der det vart arrangert høyringsmøte for arbeidet med kvalitetssikring av Statens Vegvesen si Konseptvalutgreiing for E39 Skei-Ålesund. Eg ga ein 10 minutts presentasjon på vegne av Eid kommune, og leverte inn eit skriftleg innspel. I same møte stilte også m a Gloppen, Stryn og Hornindal kommune.

Sogn og Fjordane fylkeskommune skulle ha vore der, men deira stol sto tom og dei ga ingen innspel til kvalitetssikringa av traseval for stamveg nr 1 gjennom fylket. Det er verdt ein kommentar i seg sjølv, men det får bli eit eige tema ved eit seinare høve.

Onsdag 15. februar

Møte i Hovudutval for opplæring i Sogn og Fjordane, der eg er vald inn som medlem. Møtet vart halde på Eid, med innlagt presentasjon og omvising ved Eid vidaregåande skule. Køyrde rett vidare derfrå til Bergen, for å delta på Nordfjord-standen på karrieremessa Framtidsfylket i Grieghallen. Kjekk og viktig møteplass - meir enn 500 deltakarar og mange gode diskusjonar i løpet av kvelden!

Torsdag 16. februar

Retur frå Bergen på morgonen, for å nå møte i Formannskapet på Eid ved middagstid. Alle sakene behandla på Formannskapsmøtet finn du her - nokre av dei vil eg kome attende til ved seinare høve.

Fredag 17. februar

Dag avsett til besøk i pleie- og omsorgstenestene i Eid kommune, for å bli kjent med avdelingane og dei som jobbar der. Var på Eid Eldretun, hos heimetenestene og i den kommunale psykiatritenesta.

Tok før jul tilsvarande runde mellom anna til alle skulane på Eid og på Eid sjukeheim. Slike besøk er svært nyttige for min del. Eg lærer mykje, det dukkar opp mange interessante problemstillingar og store&små ting å følgje opp vidare. Rakk også eit briefingmøte med vår dyktige varaordførar Gunvald Ludvigsen før vinterferien sette inn. Omsider..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar